Privacyverklaring

Privacyverklaring Lieke Bezemer

Dit is de privacyverklaring van Lieke Bezemer, gevestigd te ’s-Hertogenbosch.
Met welk doel Lieke Bezemer persoonsgegevens verwerkt:
Lieke Bezemer verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens/de persoonsgegevens van haar [potentiële] klanten voor de hieronder  genoemde doeleinden:
–      Voor het uitbrengen van een offerte;
–      Voor de uitvoering van de overeenkomst welke je met Lieke Bezemer hebt gesloten;
–      Het factureren van de door Lieke Bezemer verleende diensten aan klanten, dan wel derden (indien een derde de nota betaalt); ter verwerking van de betalingen;
–      Om met jou te kunnen communiceren;
–      Om de identiteit van haar klanten te verifiëren en daarmee fraude tegen te gaan;
–      Om, indien dat nodig is voor de uitoefening van de met Lieke Bezemer gesloten overeenkomst, informatie te verstrekken aan derden;

Het verstrekken van gegevens aan derden:
Lieke Bezemer verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien jij daarmee ingestemd hebt en indien dat nodig is ter uitvoering van de overeenkomst welke je met Lieke Bezemer hebt gesloten;
Persoonsgegevens die ik verwerk:
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Lieke Bezemer verwerkt, dit overzicht is niet limitatief:
–      Voor- en achternaam;
–      Adresgegevens;
–      Telefoonnummer;
–      E-mailadres;
–      Bankrekeningnummer.

Beveiliging van gegevens:
Lieke Bezemer heeft passende, technische en organisatorische maatregelen genomen om de gegevens te beschermen. De gegevens worden beschermd tegen verlies of eigenlijke verwerking. De gegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Alleen Lieke Bezemer heeft toegang tot de verwerkte persoonsgegevens. Indien nodig worden diverse beveiligingsmaatregelen getroffen om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen.

Hoe lang Lieke Bezemer de persoonsgegevens bewaart:
Lieke Bezemer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Nadat de doelen zijn verwezenlijkt vernietigt Lieke Bezemer de gegevens. Mocht Lieke Bezemer op grond van een wettelijke plicht de gegevens langer moeten bewaren, dan bewaart zij de gegevens maximaal gedurende die wettelijke bewaartermijn. Na afloop van die termijn worden ze vernietigd.
Op het moment dat je de toestemming om jouw gegevens te verwerken, intrekt, worden jouw gegevens onmiddellijk verwijderd, tenzij dit Lieke Bezemer op grond van een wettelijke bepaling niet is toegestaan
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Op ieder moment kan je bij Lieke Bezemer een verzoek indienen om in te zien welke gegevens Lieke Bezemer van jou heeft vastgelegd. Mochten de gegevens niet juist zijn, dan kan je een verzoek tot correctie indienen. Ook kan je ten alle tijden, een verzoek tot verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@liekebezemer.nl. Lieke Bezemer reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.
Als je een klacht hebt over de wijze waarop jouw gegevens zijn verwerkt, kan je contact opnemen met Lieke Bezemer via het e-mailadres info@liekebezemer.nl. Indien je niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht inzake de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens.